• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên Năm học 2015 - 2016 của Lê Việt Đức

Ngày đăng: 30-09-2015
Đọc: 5115 lượt

TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

TỔ: TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Thạch, ngày 10  tháng 9  năm 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015- 2016


Họ và tên giáo viên: Lê Việt Đức; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Thể Dục.

Chức vụ, tổ chuyên môn: Tổ phó tổ Tự nhiên.

Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Thể dục Khối 6; khối 7; khối 8; khối 9.

I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên:

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:

* Nội dung bồi dưỡng 1: Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/năm học/giáo viên)

- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

*Nội dung bồi dưỡng 2 :

Căn cứ công văn số 1744/SGDĐT-TCCB V/V : Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 ngày 24 tháng 08 năm 2015 của sở GD&ĐT ;

Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 03 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ kế hoạch số 21/2015/BDTX của trường THCS Thanh Thạch ;

Xét nhu cầu của bản thân trong công tác tự học, tự bồi dưỡng. Tôi đăng ký được bồi dưỡng nội dung 2 như sau:

TT

Nội dung bồi dưỡng

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

1

Nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn nhảy trong môn Điền kinh

15

5

10

* Nội dung bồi dưỡng 3:

Căn cứ chương trình BDTX của cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư  số  31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) ;

Căn cứ công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014- 2015; Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1744/SGDĐT-TCCB V/V : Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 ngày 24 tháng 08 năm 2015 của sở GD&ĐT ;

Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 03 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ công văn số 419/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn bổ sung kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 16 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ kế hoạch số21/2014/BDTX của trường THCS Thanh Thạch ;

Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân tôi lựa chọn 4 môđun sau thuộc khối kiến thức tự chọn của cấp THCS để bồi dưỡng trong năm học là môđun: 6 ; 7 ; 8 ;10HH

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

LT

TH

THCS

6

Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

1.Tạo dựng môi trường học tập

2. Cập nhật và sử dụng thông tin về môi trường giáo dục vào quá trình dạy học và giáo dục học sinh

Sử dụng được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

10

2

3

THCS

7

 

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

1. Quan niệm về hướng dẫn, tư vấn cho học sinh

2. Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Phân tích được nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

10

2

3

THCS

8

Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn

2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh

3. Yêu cầu đối với giáo viên THCS trong vai trò người hướng dẫn, tư vấn cho học sinh

Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

10

2

3

THCS

10

 

Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

1. Khái niệm về rào cản

2. Các loại rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS

3. Nguyên nhân hình thành rào cản, ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh

4. Một số phương pháp, kĩ thuật phát hiện rào cản

 

Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.

Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình  học tập

10

2

3

III. Hình thức BDTX: Tham gia 3 hình thức bồi dưỡng.

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung .

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

IV. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

Tôi đề nghị tổ chức học tập trung cả 3 nội dung bồi dưỡng thường xuyên. Trong đó số tiết dành cho nội dung bồi dưỡng 3 nhiều hơn để Giáo viên có cơ hội thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm giảng dạy, phát triển nghề nghiệp.

IV. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:

Thời gian

Nội dung BDTX

Số tiết

Hình thức BDTX

Kết quả cần đạt được

 

Tháng 8/2015

- Nghiên cứu công văn hướng dẫn

- Lập kế hoạch cá nhân BDTX

- Tập hợp tài liêu BDTX

Tháng 9/2015

Nội dung bồi dưỡng 1

- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo

15

BD tập trung

Tiếp thu lý thuyết vận dụng  tốt trong thực tiễn thực tiễn

Nội dung bồi dưỡng 3

THCS 6

8

Tự học

Nắm được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

Tháng 10/2015

Nội dung bồi dưỡng 1

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

15

BD tập trung

Tiếp thu lý thuyết vận dụng  tốt trong thực tiễn thực tiễn

Nội dung bồi dưỡng 3

THCS 6

7

Tự học

Sử dụng được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

Tháng 11/2015

Nội dung bồi dưỡng 2:

Nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn nhảy trong môn Điền kinh

30

Tự học

Giúp giáo viên nắm vững các nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỷ thuật các môn nhảy trong môn Điền kinh THCS. Từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn giảng dạy.

Nội dung bồi dưỡng 3:

THCS 7

8

Tự học

Nắm được nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Tháng 12/2015

Nội dung bồi dưỡng 3:

THCS7

7

Tự học

Phân tích được nội dung các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Tháng 01/2016

Nội dung bồi dưỡng 3:

THCS 8

8

Tự học

Hiểu được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS

Tháng 02/2016

Nội dung bồi dưỡng 3:

THCS 8

7

Tự học

Thực hiện được các phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCSra môi trường GD thống nhất và hiệu quả.

Tháng 03/2016

Nội dung bồi dưỡng 3:

THCS 10

8

Tự học

Hiểu về rào cản và ảnh hưởng của rào cản tới kết quả học tập của học sinh.

Tháng 4/2016

Nội dung bồi dưỡng 3:

THCS 10

7

Tự học

Có kĩ năng phát hiện được các rào cản đối với học sinh trong quá trình  học tập

Sát hạch, kiểm tra đánh giá; tổng kết công tác BDTX tại tổ

Tập trung ở tổ

Tháng 5/2016

Cá nhân nhận giấy chứng nhận

Tháng 6,7/2016

Tổng kết công tác BDTX năm học 2014-2015

Tháng 8/2016

Xây dựng kế hoạch BDTX cho năm học tiếp theo

Tổng

 

120

BAN GIÁM HIỆU:                  TỔ CHUYÊN MÔN:                    GIÁO VIÊN:


                                                                                                 Lê Việt Đức


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 99 
|
 Hôm nay: 20