• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2015 - 2016 của Tổ Tự nhiên

Ngày đăng: 30-09-2015
Đọc: 8082 lượt

TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

TỔ: TỰ NHIÊN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Thạch, ngày 10  tháng 9  năm 2015


KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ TỰ NHIÊN

NĂM HỌC 2015- 2016

Căn cứ chương trình BDTX của cấp học (ban hành kèm theo các Thông tư  số  31 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT) ;

Căn cứ công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014- 2015; Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;Công văn số…../SGDĐT-GDCN-TX ngày // của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2015-2016;

Căn cứ công văn số 1744/SGDĐT-TCCB V/V : Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 ngày 24 tháng 08 năm 2015 của sở GD&ĐT ;

Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 03 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ công văn số 419/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn bổ sung kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 16 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ kế hoạch số 21/2015/BDTX của trường THCS Thanh Thạch ;

Tổ Tự nhiên lập kế hoạch BDTX năm học 2015-2016 với những nội dung sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Thuận lợi:

- Tổ  có 8 đ/c giáo viên (3 nữ, 5 nam, 3 đảng viên) đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, nhiệt tình và yêu nghề.

II. Khó khăn:

- Một số giáo viên tuổi đời cao nên việc cập nhật thông tin còn hạn chế, một số giáo viên  kinh nghiệm còn thấp.

- Tuy tài liệu đã được cấp phát song chưa đầy đủ. Nhà trường cũng chưa đầu tư mua thêm nên tử sách dùng chung còn ít về số lượng, còn thiếu một số nội dung theo quy định bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GD&ĐT.

B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

1.2. Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả công tác BDTX của giáo viên.

2. Yêu cầu :

2.1. Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.

2.2.  Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có khả năng hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

2.3.  Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.

2.4. Việc thực hiện BDTX  phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đạt được hiệu quả thiết thực.

C. Nội dung BDTX: Nêu rõ các nội dung bồi dưỡng:

* Nội dung bồi dưỡng 1: Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/năm học/giáo viên)

- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

*Nội dung bồi dưỡng 2 :

Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 03 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ kế hoạch số 21/2015/BDTX của trường THCS Thanh Thạch ;

Tổ Tự nhiên  đăng ký chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng nội dung 2 như sau:

TT

Họ và tên

Bộ môn bồi dưỡng

Nội dung

1

Nguyễn Hải Lý


Tin học

Một số phần mềm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học

2

Lê Việt Đức


Thể dục

Nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn nhảy trong môn Điền kinh

3

Đoàn Xuân Vinh


Toán

Ứng dụng các phần mềm dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

4

Nguyễn Thị Xuân


Toán

Ứng dụng các phần mềm dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

5

Trần Thị Hằng

Toán

Ứng dụng các phần mềm dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

6

Nguyễn.T .H. Trang


Hoá học

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học và sáng tạo cho học sinh

7

Phạm Đức Thuận

C.Nghệ

Đổi mới kiếm tra đánh giá hiệu quả dạy học môn công nghệ trong trường THCS

* Nội dung bồi dưỡng 3 : Căn cứ công văn số 1744/SGDĐT-TCCB V/V : Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 ngày 24 tháng 08 năm 2015 của sở GD&ĐT ;

Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 03 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ công văn số 419/GD&ĐT V/v: Hướng dẫn bổ sung kế hoạch BDTX  năm học 2015-2016 ngày 16 tháng 9 năm 2015 của phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hoá ;

Căn cứ kế hoạch số 05/2014/BDTX của trường THCS Thanh Thạch ;

Tổ Tự nhiên lập kế hoạch chỉ đạo và kiểm tra công tác BDTX theo đăng ký cá nhân  nội dung 3 như sau :

TT

Họ và tên

Bộ môn bồi dưỡng

Nội dung 3

( mã mô đun)

1

Nguyễn Hải Lý

Toán

THCS5, THCS6, THCS7, THCS8.

2

Lê Việt Đức

Thể dục

THCS6, THCS7, THCS8, THCS 9.

3

Đoàn Xuân Vinh

Toán

THCS5, THCS6, THCS7, THCS8.

4

Nguyễn Thị Xuân

Toán

THCS5, THCS6, THCS7, THCS8.

5

Trần Thị Hằng

Toán

THCS5, THCS6, THCS7, THCS8.

6

Nguyễn.T .H. Trang

Hoá học

THCS5, THCS6, THCS7, THCS8.

7

Phạm Đức Thuận

C.Nghệ

THCS5, THCS6, THCS7, THCS8.

III. Hình thức BDTX: Tham gia 3 hình thức bồi dưỡng.

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung .

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

D. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

Tổ đề nghị tổ chức học tập trung cả 3 nội dung bồi dưỡng thường xuyên. Trong đó số tiết dành cho nội dung bồi dưỡng 3 nhiều hơn để Giáo viên có cơ hội thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm giảng dạy, phát triển nghề nghiệp.

E. Tổ chức thực hiện:

1. Triển khai hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch cá nhân, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ báo cáo nhà trường. Phân công theo dõi quá trình bồi dưỡng của các thành viên trong tổ.

2. Triển khai kế hoạch BDTX trong suốt năm học đặc biệt đẩy mạnh trong thời gian năm học vào sinh hoạt tổ chuyên môn .

3.Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện BDTX của giáo viên thông qua kế hoạch của BDTX của cá nhân đã phê duyệt.

4. Tổ chức đánh giá  kết quả BDTX cho GV qua từng nội dung theo kế hoạch.

- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng  nhà trường tổ chức đánh giá.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau:

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng bộ môn đánh giá bằng vấn đáp, bài kiểm tra, kết hợp thực tế vận dụng tại đơn vị về nội dung bời dưỡng.

- Đối với cán bộ quản lý các trường trực thuộc do Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá.

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c) Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

d. Xếp loại kết quả BDTX: giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.


VI. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:

Thời gian

Nội dung BDTX

Hình thức bồi dưỡng

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)Tháng 9/2015


Nội dung bồi dưỡng 1:

- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạoBồi dưỡng tập trung.


Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  bồi dưỡng Mô đun thứ nhất của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%
Tháng 10/2015

Nội dung bồi dưỡng 1:

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bồi dưỡng tập trung.


Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  tiếp tục bồi dưỡng Mô đun thứ nhất của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%
Tháng 11/2015

Nội dung bồi dưỡng 2:

Môn Toán: Ứng dụng các phần mềm dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  bồi dưỡng Mô đun thứ hai của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%Tháng 12/2015


Nội dung bồi dưỡng 2:

Môn Hoá học: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học và sáng

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu : 100% trở lên.

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  tiếp tục bồi dưỡng Mô đun thứ hai của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%Tháng 01/2016

Nội dung bồi dưỡng 2:

Môn Tin học:

Một số phần mềm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt loại khá.

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  bồi dưỡng Mô đun thứ ba của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%


Tháng 02/2016

Nội dung bồi dưỡng 2:

Môn Công nghệ:

Đổi mới kiếm tra đánh giá hiệu quả dạy học môn công nghệ trong trường THCS

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu.

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  tiếp tục bồi dưỡng Mô đun thứ ba của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%

Tháng 3/2016

Nội dung bồi dưỡng 2:

Môn Thể dục:

Nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn nhảy trong môn Điền kinh

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt loại khá

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  bồi dưỡng Mô đun thứ tư của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%
Tháng 4/2016

Nội dung bồi dưỡng 3:

Giáo viên  tiếp tục bồi dưỡng Mô đun thứ tư của bộ môn.

Tự bồi dưỡng

Tiếp thu lý thuyết vận dụng thực tiễn đạt yêu cầu trở lên : 100%

Thẩm định kết quả BDTX của GV.

Đánh giá kết quả GV- sơ kết trong tổ.

PGD và HT


Tập trung toàn tổ

Tháng 5/2016

Hoàn thành cấp giấy chứng nhận, tổng kết tại trường.

PGD

Tháng 6/2016

Tổng kết BDTX

CBQL & PGD

Tháng 7/2016

Tổng kết BDTX

PGD & SGD

Tháng 8/2016

Chuẩn bị KH cho năm học tiếp theo


BAN GIÁM HIỆU:                                                            TỔ CHUYÊN MÔN


                                                                                          Nguyễn Hải Lý

File đính kèmBình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 99 
|
 Hôm nay: 20