• Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh về thăm trường
  Đây là hình ảnh thầy giáo Hiệu trưởng Võ Văn Bằng với đồng chí Đại biểu HDND tỉnh
 • Thầy trò Trường THCS Thanh Thạch thăm Di tích lịch sử Lèn Hà nhân dịp 22/12/2012
  Đây là những hình ảnh trong chuyến thăm Di tích lịch sử Quốc gia Lèn Hà - Thanh Hóa nhân dịp 22/12/2012 của thầy trò Trường THCS Thanh Thạch
 • Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng Võ Văn Bằng đọc diễn văn khai giảng.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy giáo Võ Văn Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Đọc quyết tâm thư của học sinh!
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Thầy Hoàng Thế Hiến - Phát động thi đua năm học 2014 - 2015.
 • Lễ hội khai giảng năm học 2014 - 2015
  Anh Đinh Văn Đức - PCT UBND xã phát biểu tại lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Thầy giáo Võ Văn Bằng đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành giáo dục nhân khai giảng năm học 2015 - 2016
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đồng chí Đoàn Mạnh Toàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Xã phát biểu chỉ đạo khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Đại biểu dự lễ khai giảng
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Hội khuyến học tặng quà cho học sinh tiêu biểu nhân khai giảng năm học mới
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Học sinh trong Lễ khai giảng.
 • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  Văn nghệ chào mừng khai giảng.


Kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2015 - 2016 của Tổ Xã hội

Ngày đăng: 24-09-2015
Đọc: 11504 lượt

TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

TỔ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Thạch, ngày 21  tháng 9  năm 2015

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015 2016

- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ công văn số 400/GD&ĐT ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hoá về việc hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2015-2016; Công văn số 419 ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hoá về việc hướng dẫn bổ sung công tác BDTX  giáo viên năm học 2015-2016;

- Căn cứ vào kế hoạch số 21 ngày 10 tháng 9 năm 2015 của trường THCS Thanh Thạch; Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học;

Tổ Xã hội xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của tổ năm học 2015 - 2016 như sau:


A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai quy chế và chương trình BDTX giáo viên.

1. Thuận lợi:

- Khi triển khai quy chế, chương trình BDTX tổ Xã hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

- Đây là năm thứ 2 thực hiện BDTX ít nhiều có kinh nghiệm trong triển khai chỉ đạo, kết hợp trong sinh hoạt chuyên môn.

- Phần lớn các giáo viên trong tổ đều rất tích cực lắng nghe kế hoạch, chương trình BDTX.

-  Đa số các giáo viên trong tổ đều có máy tính nối mạng và biết sử dụng Internet nên thuận lợi trong việc tự bồi dưỡng.

- Các văn bản hướng dẫn của các cấp về BDTX đều được giáo viên nghiên cứu và thực hiện tốt.

2. Khó khăn:

- Nhiều nội dung bồi dưỡng riêng cho từng giáo viên nên khó khăn trong việc trao đổi thảo luận trong quá trình bồi dưỡng.

- Công tác giảng dạy 2 buổi/ngày khó khăn trong việc bồi dưỡng tập trung.

II. Đặc điểm về đội ngũ giáo viên trong tổ:

Tổng số giáo viên

Biên chế

Hợp đồng

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

08

06

02

06

02

0

B. KẾ HOẠCH CHUNG:

I. MỤC TIÊU:

1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;

2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của dịa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết.

TT

Nội dung BDTX

Số tiết

Hình thức BDTX

1

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

10

Tự bồi dưỡng

2

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

5

Tự bồi dưỡng

3

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

5

Tự bồi dưỡng


4

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thạch, Đại hội Đảng bộ Huyện Tuyên Hóa, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

10

Tự bồi dưỡng


2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết

TT

Môn

Tên nội dung bồi dưỡng

Thời gian tự học (t)

Thời gian học tập trung

Lý thuyết

Thực hnh

1

Ngữ Văn

Sự đổi mới của chương trình, sách giáo khoa THCS và phương pháp dạy học môn Ngữ văn

15

5

10

2

Lịch sử

Các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử ở trường THCS

15

5

10

3

GDCD

Tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học môn GDCD ở trường THCS

15

5

10

4

Địa Lý

Các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Địa lý ở trường THCS

15

5

10

5

Tiếng Anh

Ứng dụng một số chương trình, phần mềm hỗ trợ việc dạy và học Tiếng Anh THCS

15

5

10

3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết

Mô đun

Tên nội dung bồi dưỡng

Thời gian tự học (t)

Thời gian học tập trung

Lý thuyết

Thực hành

Môn: Ngữ Văn, Lịch sử, GDCD, Tiếng Anh
THCS 1

Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (THCS)

10

2

3

THCS 2

Hoạt động học tập của học sinh THCS.

10

2

3

THCS 3

Giáo dục học sinh THCS cá biệt.

10

2

3

THCS 4

Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.

10

2

3

Môn: Địa lý
THCS 18

Phương pháp dạy học tích cực

10

2

3

THCS 21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)

10

2

3

THCS 22

Sử dụng một số phần mềm dạy học

10

2

3

THCS 24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

10

2

3

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. BDTX bằng tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường. (nếu được)

2. BDTX tập trung nhằm tiếp thu các hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX của các chuyên viên và cốt cán;

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Tổ chuyên môn:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên;

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ chuyên môn và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của tổ theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên cho nhà trường theo quy định.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

- Hồ sơ lưu trữ:

+ Kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn (đã được BGH nhà trường phê duyệt)

+ Kế hoạch BDTX cá nhân của mỗi giáo viên (đã được phê duyệt);

+ Biên bản sinh hoạt chuyên môn quá trình BDTX tập trung;

+ Hồ sơ đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá; bản tổng hợp kết quả đánh giá, biên bản đánh giá);

+ Hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX;

+ Sổ theo dõi kết quả BDTX.

2. Giáo viên:

- Lập kế hoạch BDTX của bản thân cho cả năm học (dựa trên kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường); cần thể hiện rõ việc học ở lịch học tập từng phần của mỗi nội dung, nhật ký tự học trong từng tuần hoặc từng tháng.

- Bản thân tự học, tự nghiên cứu là chính, kết hợp với hình thức học tập trung theo tổ chuyên môn; trường và phòng.

- Mỗi giáo viên phải có 01 cuốn sổ ghi chép cụ thể từng phần trong mỗi nội dung đã học để làm minh chứng cho việc học. Có trách nhiệm báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện BDTX và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học, những ý kiến cần trao đổi, thảo luận, thắc mắc và những vấn đề bản thân đã thu hoạch được sau khi tham gia học, dự giờ, thực hành dạy,... trước khi có đánh giá, chấm điểm của hiệu trưởng.

- Hồ sơ lưu trữ:

+ Kế hoạch BDTX đã được Tổ chuyên môn và nhà trường phê duyệt.

+ Sổ ghi chép kết quả BDTX theo từng nội dụng.

+ Tài liệu BDTX cả 3 nội dung. (Bản in và bản mềm lưu trong máy)

V. QUY ĐỊNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX:

(Tham mưu với Hiệu trưởng để thực hiện)

Mỗi nội dung 1, 2 và 3 sẽ được đánh giá cho điểm là tổng điểm của 02 phần:

- Điểm tiếp thu kiến thức và kĩ năng: 5 điểm (gồm điểm tự học và điểm học tập trung, cộng lại và chia 2), được tính như sau:

+ Điểm học tập trung: được đánh giá thông qua việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng ở bài kiểm tra của trường, cụm trường ở nội dung 1, 2 và 3 hoặc bài thu hoạch ở nội dung 1 và 2... Điểm tối đa là 5 điểm.

+ Điểm tự học: được đánh giá thông qua việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng thể hiện ở vở ghi chép tự học của giáo viên ở nội dung 1 và 2... Điểm tối đa là 5 điểm.

- Điểm vận dụng kiến thức BDTX: 5 điểm, được đánh giá thông qua quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn của giáo viên như: báo cáo chuyên đề, thực hành dạy minh họa phương pháp dạy học, kết quả xếp loại tiết dự giờ,...

ĐTB.BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt

Tháng 9 năm 2015

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tất cả giáo viên tham gia bồi dưỡng tập trung

- Nắm được tình hình và nguyên nhân ra đời của Nghị quyết.

- Định hướng đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT

Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sgk giáo dục phổ thông;

Tất cả giáo viên tham gia bồi dưỡng tập trung

Nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết về đổi mới chương trình và SGK.

Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sgk giáo dục phổ thông.

Tất cả giáo viên tham gia bồi dưỡng tập trung

Nắm được các nội dung cơ bản của Quyết định về đổi mới chương trình và SGK.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, huyện, tỉnh và Trung ương.

Tất cả giáo viên tham gia bồi dưỡng tập trung

Nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

10/2015

Nội dung 2 – Ngữ Văn:

Sự đổi mới của chương trình, sách giáo khoa THCS và phương pháp dạy học môn Ngữ văn

Thầy Hiến, cô Ánh, cô Hòe tự bồi dưỡng

- Nắm những vấn đề cơ bản về phương hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

- Tiếp cận yêu cầu và cách thức dạy học phù hợp với  chương trình và sách giáo khoa mới.

Nội dung 2 – Lịch sử:

Các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử ở trường THCS.

Thầy Chiến, cô Nguyệt tự bồi dưỡng

- Giúp giáo viên nắm bắt các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

- Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng vận dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh đơn vị nhằm thực hiện đổi mới PPDH

Nội dung 2 – Địa lý:

Các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Địa lý ở trường THCS.

Thầy Thương tự bồi dưỡng

- Giúp giáo viên nắm bắt các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

- Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng vận dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh đơn vị nhằm thực hiện đổi mới PPDH định hướng phát triển năng lực học sinh.

Nội dung 2 – Tiếng Anh:

Ứng dụng một số chương trình, phần mềm hỗ trợ việc dạy và học Tiếng Anh THCS.

Cô Bốn tự bồi dưỡng

- Hướng dẫn GV sử dụng một số chương trình, phần mềm,… vào việc soạn Giáo án điện tử và giảng dạy Tiếng Anh 6, 7, 8, 9.

Nội dung 2 – GDCD:

Tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học môn GDCD ở trường THCS.

Thầy Tá tự bồi dưỡng

- Giúp giáo viên cập nhật những bộ luật mới có liên quan trong monn GDCD ở trường THCS.

- Chỉ rõ địa chỉ và phương pháp tích hợp giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện chương trình.

11/2015

Module THCS 1

Ánh, Bốn, Chiến, Hiến, Nguyệt, Tá

Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh

Module THCS 18

Thầy Thương

Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

12/2015

Module THCS 2

Ánh, Bốn, Chiến, Hiến, Nguyệt, Tá

Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

Module THCS 21

Thầy Thương

Có kĩ năng bảo quản, sửa chữa và sáng tạo thiết bị dạy học.

01/2016

Module THCS 3

Ánh, Bốn, Chiến, Hiến, Nguyệt, Tá

Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt

Module THCS 22

Thầy Thương

Sử dụng được một số phần mềm dạy học.

02/2016

Module THCS 4

Ánh, Bốn, Chiến, Hiến, Nguyệt, Tá

Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.

Module THCS 24

Thầy Thương

Sử dụng được các kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

3/2016

Kiểm tra công tác BDTX

Tất cả các giáo viên trong tổ

Hoàn thành các bài kiểm tra, thu hoạch.

4/2016

Tổng kết công tác BDTX ở tổ

Hoàn thành hồ sơ.

D. ĐỀ XUẤT CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG SAU:

TT

Giáo viên đăng ký

Nội dung BDTX

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Bốn

Ứng dụng một số chương trình, phần mềm hỗ trợ việc dạy và học Tiếng Anh THCS.

Nội dung 2

2

Dương Thị Ngọc Ánh

Hoàng Thế Hiến

Nguyễn Thị Hòe

Sự đổi mới của chương trình, sách giáo khoa THCS và phương pháp dạy học môn Ngữ văn.

Nội dung 2

3

Ngô Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Anh Chiến

Các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử ở trường THCS.

Nội dung 2

4

Hoàng Ngọc Tá

Tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học môn GDCD ở trường THCS

Nội dung 2

5

Nguyễn Hồng Thương

Module THCS 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học.

Nội dung 3

Trên đây là kế hoạch tổ chức BDTX cho giáo viên Tổ Xã hội năm học 2015 - 2016, kính mong BGH nhà trường phê duyệt và đề các giáo viên trong tổ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch BDTX của mình và triển khai bồi dưỡng nghiêm túc.DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


T/M TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ trưởng


Đã duyệt

Võ Văn Bằng

Hoàng Thế Hiến

File đính kèm

Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 99 
|
 Hôm nay: 11